1873 Instrux for Sporskiftere ved private Sidespor::

"Instrux for Sporskiftere ved private Sidespor

1. Sporskifteren er ansvarlig for, at Sporskifterne til enhver Tid holdes aflaasede, og at Laasene kun fratages, naar Vogne skulle sættes ind eller tages ud af Sidesporet. Hver Gang Vogne ere tagne ud af eller satte ind i Sidesporet, maa Aflæsning uopholdelig finde Sted.

2. Sporskifteren skal være tilstede ved Sporet og sørge for, at de rette Signaler gives for Togene. Indtil et fast Signal bliver anbragt, maa Sporskifteren betjene sig af Haandsignaler. Naar fast Signal er leveret, vil dette være at stille til "Fri Bane", naar Tog nærme sig og det ved eftersyn af Sidesporet og Sporskifterne har vist sig, at Sporet med Sikkerhed kan passeres.

3. Sporskifteren skal selv holde Sporet og tør ikke overlade dette Arbeide eller betro Nøglen til Sporskiftelaasene til nogen anden.

4. Vognene skulle hensættes saaledes i Sidesporet, at Hovedsporet er frit, det vil sige, at Vognene stå indenfor de anbragte Mærker. De bør bremses og forsynes med Hemkjæder og Vognkiler, hvilket Sporskifteren bør paase.

5. Eierne af Sidesporet maae selv sørge for fornøden Arbeidskraft til af faae Vognene fra Toget ind paa Sidesporet og omvendt, samt med Hensyn til Vognenes Benyttelse følge de almindelige ved Jernbanen gjældende Regler."

[Ordet "Aflæsning" i afsnit 1 er sandsynligvis en trykfejl. Der skal sandsynligvis stå "Aflaasning".]

Kilde: De jydsk-fyenske Jernbaner. Samling af Ordrer og Bestemmelser m. v. Ordre nr. 18-V, 8de August 1873. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.