Hensætning og optagning af vogne på fri bane::


En variant af sidespor på fri bane er af- og pålæsning af vogne på fri bane og kan vel nærmest karakteriseres som en form for "husmandsløsning" anvendt i de tilfælde, hvor det af den ene eller anden grund ikke har været hensigtsmæssigt eller økonomisk fornuftigt eller praktisk muligt at etablere et sidespor på fri bane.

Ordningen har sandsynligvis været udbredt; jeg har dog ikke forsket i anvendelsen.

Jeg er stødt på en del arkivalier, der dokumenterer aflæsning af mergel på fri bane på strækningen Viborg-Herning. Til gengæld har jeg aldrig set en DSB-instruks eller lignende, der beskriver hvorledes ordningen skal håndteres på DSB-strækninger og ordningen er ikke umiddelbart at finde i de SR 1935-sider, jeg er i besiddelse af.